انتخاب زبان : فارسی انگلیسی

اعضای انجمن

لیست اعضای انجمن

اسامی موسسین

  1. آقای دکتر محمدحسین علیزاده
  2. آقای دکتر رضا رجبی
  3. آقای دکتر حسن دانشمندی
  4. آقای دکتر منصور صاحب زمانی
  5. آقای دکتر نادر رهنما
  6. آقای دکتر صدرالدین شجاع الدین
  7. آقای دکتر شهرام آهنجان
  8. آقای دکتر امیرحسین براتی
  9. آقای دکتر محدم شبانی
  10. خانم فریبا محمدی

اعضای اصلی هیأت مدیره

نام   سمت
آقای دکتر  محمدحسین علیزاده رئیس هیأت مدیره
آقای دکتر حسن دانشمندی نایب رئیس
آقای دکتر مجمد حسین ناصر ملی خزانه دار
آقای دکتر فریبرز هوانلو دبیر
آقای دکتر حامد عباسی

عضو اصلی

آقای دکتر محمد رضا سیدی بازرس اصلی
خانم دکتر بهناز گنجی

عضو اصلی

خانم دکتر مینا حقیقی

 عضئ علی البدل

خانم دکتر نرگس تقی زاده مقدم

بازرس علی البدل

 

 کارشناس

مجتبی ابراهیمی ورکیانی