انتخاب زبان : فارسی انگلیسی

اعضای انجمن

لیست اعضای انجمن

اسامی موسسین

  1. آقای دکتر محمدحسین علیزاده
  2. آقای دکتر رضا رجبی
  3. آقای دکتر حسن دانشمندی
  4. آقای دکتر منصور صاحب زمانی
  5. آقای دکتر نادر رهنما
  6. آقای دکتر صدرالدین شجاع الدین
  7. آقای دکتر شهرام آهنجان
  8. آقای دکتر امیرحسین براتی
  9. آقای دکتر محدم شبانی
  10. خانم فریبا محمدی

اعضای اصلی هیأت مدیره

نام   سمت
آقای دکتر حسن دانشمندی رئیس هیأت مدیره
آقای دکتر  محمدحسین علیزاده نایب رئیس
آقای دکتر منصور صاحب الزمانی خزانه دار
آقای دکتر فریبرز هوانلو دبیر
آقای دکتر رضا رجبی

عضو

آقای دکتر امیرحسین براتی

عضو

آقای دکتر امیر لطافت کار

عضو

 

اعضای علی البدل هیأت مدیره

آقای دکتر مهدی قیطاسی

آقای دکتر بهناز گنجی

 

بازرس اصلی 

خانم دکتر فریبا محمدی

 

بازرس علی البدل

خانم نرگس تقی زاده مقدم

 

 کارشناس

مجتبی ابراهیمی ورکیانی